PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

ZÁKON O SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI (LSSI)

Odpovědná osoba zpřístupňuje tento dokument uživatelům, čímž hodlá plnit povinnosti Informační společnosti a elektronického obchodu (LSSICE), jakož i informovat všechny uživatele webu o tom, co jsou zač. podmínky použití .

Naše osobní přístupy k webu jsou důležité, kompromitují se a sledují se různé obrázky, které jsou dostupné, legální nebo legální.

KOMUSAV CELÝ SVĚT si vyhrazuje právo upravit jakýkoli typ informací, které se mohou objevit na webových stránkách, aniž by existovala jakákoli povinnost předem upozornit nebo informovat uživatele o uvedených povinnostech, přičemž zveřejnění na webových stránkách je chápáno jako dostatečné.

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název společnosti: COMUSAV MUNDIAL

SAN NICOLAS DE GARZA, NUEVO LEON-MEXICO-

 1. PŘEDMĚT

Prostřednictvím Webové stránky nabízíme Uživatelům možnost přístupu k informacím o našich službách.

 1. SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

Pokud je nutné poskytnout osobní údaje pro přístup k určitému obsahu nebo službám, uživatelé zaručí jejich pravdivost, přesnost, pravost a platnost. Společnost poskytne uvedeným údajům odpovídající automatizované zpracování na základě jejich povahy nebo účelu za podmínek uvedených v části Zásady ochrany osobních údajů.

 1. PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Uživatel bere na vědomí a přijímá, že veškerý obsah zobrazený na Webovém prostoru a zejména návrhy, texty, obrázky, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, značky nebo jakékoli jiné znaky, které mohou být použity průmyslově a/nebo komerčně, jsou podléhají právům duševního vlastnictví a všem ochranným známkám, obchodním jménům nebo rozlišovacím znakům, všem právům průmyslového a duševního vlastnictví na obsah a/nebo jakékoli jiné prvky vložené na stránku, které jsou výhradním vlastnictvím společnosti a/nebo třetích stran, kteří mají výhradní právo je používat v hospodářském provozu. Ze všech těchto důvodů se Uživatel zavazuje, že nebude reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně sdělovat, přetvářet nebo upravovat takový obsah, čímž společnost ochrání před jakýmkoli nárokem vyplývajícím z porušení těchto povinností. Přístup k webovému prostoru v žádném případě neznamená jakýkoli typ vzdání se práva, přenos, licenci nebo úplný či částečný převod uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto Všeobecné podmínky používání webového prostoru neudělují uživatelům žádná jiná práva na používání, HR, změnu, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejné sdělování webového prostoru a/nebo jeho obsahu, než ta, která jsou zde výslovně uvedena. Jakékoli jiné použití nebo využití jakýchkoli práv bude podléhat předchozímu a výslovnému povolení výslovně udělenému pro tento účel společností nebo třetí stranou, která je vlastníkem dotčených práv.

Obsah, texty, fotografie, návrhy, loga, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně jakýkoli duševní výtvor existující v tomto prostoru, jakož i samotný prostor jako celek, jako multimediální umělecké dílo, jsou chráněny jako autorská práva zákonem o duševním vlastnictví. Společnost je vlastníkem prvků, které tvoří grafický design webového prostoru, nabídek, navigačních tlačítek, HTML kódu, textů, obrázků, textur, grafiky a jakéhokoli dalšího obsahu webového prostoru nebo v každém případě , má odpovídající oprávnění k používání uvedených prvků. Obsah poskytovaný ve webovém prostoru nesmí být reprodukován jako celek ani zčásti, ani přenášen, ani zaznamenáván žádným systémem pro vyhledávání informací, v žádné formě nebo jakýmikoli prostředky, pokud k tomu nezískáte předchozí písemné povolení od výše uvedeného subjektu.

Stejně tak je zakázáno potlačovat, obcházet a/nebo manipulovat s „autorským právem“, jakož i s technickými ochrannými prostředky nebo jakýmikoli informačními mechanismy, které může obsah obsahovat. Uživatel tohoto webového prostoru se zavazuje respektovat stanovená práva a vyhýbat se jakémukoli jednání, které by ho mohlo poškodit, přičemž v každém případě vyhrazuje společnosti uplatnění jakýchkoli prostředků nebo právních kroků, které jí odpovídají na obranu svých legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví. .

 1. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE WEBOVÉHO PROSTORU

Uživatel souhlasí s tím, že:

Správně používat webový prostor, jakož i obsah a služby, v souladu s: Všeobecnými podmínkami používání webového prostoru; morálky a obecně uznávaných dobrých zvyků a veřejného pořádku.

Poskytněte všechny prostředky a technické požadavky, které jsou potřebné pro přístup k webovému prostoru.

Poskytujte pravdivé informace tím, že do formulářů obsažených ve webovém prostoru vyplníte své osobní údaje a budete je neustále aktualizovat způsobem, který vždy odpovídá skutečné situaci Uživatele. Za nepravdivá nebo nepřesná prohlášení a škodu způsobenou společnosti nebo třetím osobám poskytnutými informacemi ponese výhradní odpovědnost Uživatel.

Nicméně, jak je uvedeno v předchozí části, uživatel se také musí zdržet:

Neoprávněně nebo podvodně používat Webový prostor a/nebo jeho obsah pro nezákonné účely nebo účinky, které jsou v těchto Všeobecných podmínkách používání zakázány, poškozující práva a zájmy třetích stran nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit, zhoršovat nebo bránit běžnému používání služeb nebo dokumentů, souborů a všech druhů obsahu uloženého v jakémkoli počítačovém vybavení.

Přístup nebo pokus o přístup ke zdrojům nebo omezeným oblastem webového prostoru, aniž by byly splněny podmínky vyžadované pro uvedený přístup.

Způsobit poškození fyzických nebo logických systémů webového prostoru, jeho dodavatelů nebo třetích stran.

Zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které by mohly způsobit poškození fyzických nebo logických systémů společnosti, dodavatelů nebo třetích stran.

Pokus o přístup, použití a/nebo manipulaci s daty společnosti, poskytovatelů třetích stran a dalších uživatelů.

Reprodukovat nebo kopírovat, šířit, umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, transformovat nebo upravovat obsah, pokud nemáte oprávnění vlastníka odpovídajících práv nebo to není povoleno zákonem.

Mazat, skrývat nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva společnosti nebo třetích stran začleněných do obsahu, jakož i zařízení technické ochrany nebo jakékoli informační mechanismy, které mohou být do obsahu vloženy.

Získejte a pokuste se získat obsah jinými prostředky nebo postupy, než které byly v závislosti na případu zpřístupněny pro tento účel nebo byly výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně těch, které se běžně používají na internetu, protože neznamenají riziko poškození nebo znefunkčnění webového prostoru a/nebo jeho obsahu.

Uživatel se zejména zavazuje, že nebude přenášet, šířit ani zpřístupňovat třetím osobám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu, který: • je jakýmkoliv způsobem v rozporu se základními právy a veřejnými svobodami uznanými ústavně, v mezinárodních smlouvách a ve zbytku stávající legislativy, zlehčuje je nebo je porušuje. , pomlouvačné, násilné jednání nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou, obecně uznávanými dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem • Vyvolávat, podněcovat nebo podporovat diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky z důvodů pohlaví, rasy, náboženství, přesvědčení, věku nebo • Začlenit, zpřístupnit nebo umožnit přístup k produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám zločinné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, dobrými mravy a obecně uznávanými dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem. Navozuje nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu. • Navozuje nebo podněcuje k provádění nebezpečných praktik, riskantních nebo škodlivých pro zdraví a duševní rovnováhu. bez povolení zamýšleného použití • je v rozporu se ctí, osobním a rodinným soukromím nebo představou jednotlivců • je jakýkoli typ reklamy • zahrnuje jakýkoli typ viru nebo programu, který brání normálnímu fungování webového prostoru.

Pokud vám bylo poskytnuto heslo pro přístup k některým službám a/nebo obsahu webového prostoru, jste povinni jej pečlivě používat a neustále jej udržovat v tajnosti. V důsledku toho bude odpovědný za jeho řádnou správu a důvěrnost, přičemž se zaváže, že jej nepřevede na třetí strany, dočasně nebo trvale, ani neumožní přístup k výše uvedeným službám a/nebo obsahu cizím osobám. Stejně tak jste povinni oznámit společnosti jakoukoli skutečnost, která může vést k nesprávnému použití vašeho hesla, jako je mimo jiné jeho odcizení, ztráta nebo neoprávněný přístup, aby bylo možné přistoupit k jeho okamžitému zrušení. V důsledku toho, dokud nebude učiněno výše uvedené oznámení, bude společnost osvobozena od jakékoli odpovědnosti, která může vzniknout v důsledku nesprávného použití jejího hesla, přičemž nese odpovědnost za jakékoli nezákonné použití obsahu a/nebo služeb webového prostoru jakýmkoli nelegitimní třetí strana. Pokud z nedbalosti nebo úmyslně nedodržíte kteroukoli z povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách použití, budete odpovědní za všechny škody, které společnosti mohou z uvedeného porušení vzniknout.

 1. ODPOVĚDNOSTI

Není zaručen nepřetržitý přístup ani není zaručeno správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na webových stránkách, které mohou být znemožněny, znemožněny nebo přerušeny faktory nebo okolnostmi, které nemůže ovlivnit. Nenese odpovědnost za rozhodnutí, která mohou být přijata v důsledku přístupu k nabízenému obsahu nebo informacím.

Služba může být přerušena nebo vztah s Uživatelem okamžitě vyřešen, pokud se zjistí, že používání jeho webového prostoru nebo kterékoli ze služeb v něm nabízených je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami použití. Ne Jsme odpovědní za škody , ztráty, nároky nebo výdaje vyplývající z používání webového prostoru.

Bude odpovědná za co nejrychlejší odstranění obsahu, který může způsobit takovou škodu, pouze za předpokladu, že bude upozorněn. Zejména nebudeme zodpovědní za žádné škody, které mohou vzniknout mimo jiné z:

Rušení, přerušení, poruchy, opomenutí, výpadky telefonu, zpoždění, zablokování nebo odpojení provozu elektronického systému, způsobené nedostatky, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích, nebo z jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu společnosti.

Nezákonné zasahování prostřednictvím používání škodlivých programů jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jakékoli jiné.

Nevhodné nebo nevhodné zneužívání webového prostoru.

Chyby zabezpečení nebo navigace způsobené špatnou funkcí prohlížeče nebo používáním jeho neaktualizovaných verzí. Správce webového prostoru si vyhrazuje právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace obsažené ve webovém prostoru.

Společnost vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny zneužitím služeb volně dostupných a používaných Uživateli webového prostoru. Stejně tak je zproštěna jakékoli odpovědnosti za obsah a informace, které mohou být obdrženy v důsledku formulářů pro sběr dat, přičemž totéž platí pouze pro poskytování služeb dotazů a pochybností. Na druhou stranu, v případě způsobení škod v důsledku nezákonného nebo nesprávného používání uvedených služeb může být Uživatel požadován za způsobené škody nebo ztráty.

Budete chránit společnost před jakýmikoli škodami vyplývajícími z nároků, akcí nebo požadavků třetích stran v důsledku vašeho přístupu nebo používání webového prostoru. Stejně tak souhlasíte s tím, že odškodníte jakékoli škody vzniklé v důsledku vašeho používání „robotů“, „pavouků“, „prohledávačů“ nebo podobných nástrojů používaných za účelem shromažďování nebo extrahování dat nebo jakéhokoli jiného jednání z vaší strany, které pro vás představuje nepřiměřenou zátěž. provoz webového prostoru.

 1. HYPERODKAZY

Webový prostor může obsahovat odkazy na jiné webové prostory spravované třetími stranami za účelem usnadnění přístupu uživatele k informacím spolupracujících a/nebo sponzorujících společností. V souladu s tím společnost nenese odpovědnost za obsah uvedených webových prostorů, ani není v pozici garanta nebo/nebo nabídky služeb a/nebo informací, které mohou být nabízeny třetím stranám prostřednictvím odkazů třetích stran.

Uživateli je uděleno omezené, odvolatelné a nevýhradní právo vytvářet odkazy na hlavní stránku Webového prostoru výhradně pro soukromé a nekomerční použití. Webové prostory, které obsahují odkaz na náš webový prostor (i) nesmějí zkreslovat svůj vztah nebo tvrdit, že takový odkaz byl autorizován, ani obsahovat ochranné známky, označení, obchodní názvy, loga nebo jiné rozlišovací znaky naší společnosti; (ii) nesmí zahrnovat obsah, který může být považován za nevkusný, obscénní, urážlivý, kontroverzní, který podněcuje k násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo náboženství, je v rozporu s veřejným pořádkem nebo nezákonný; (iii) nesmí odkazovat na jinou stránku webového prostoru než na hlavní stránku; (iv) musí odkazovat na adresu samotného webového prostoru, aniž by umožnil webovému prostoru, který vytváří odkaz, reprodukovat webový prostor jako součást svých webových stránek nebo v jednom z jeho „rámců“ nebo vytvořit „prohlížeč“ na kterémkoli z stránky webového prostoru. Společnost může kdykoli požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na webový prostor, poté musí okamžitě přistoupit k jeho odstranění.

Společnost nemůže kontrolovat informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými webovými prostory, které vytvořily odkazy na webový prostor.

 1. OCHRANA DAT

Pro využívání některých Služeb musí Uživatel předem poskytnout určité osobní údaje. Společnost tyto údaje automaticky zpracuje a použije odpovídající bezpečnostní opatření, vše v souladu s RGPD, LOPDGDD a LSSI. Uživatel má přístup k zásadám dodržovaným při zpracování osobních údajů, jakož i ke stanovení dříve stanovených účelů, za podmínek definovaných v Zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo používat technologii „cookie“ ve webovém prostoru, aby vás rozpoznala jako častého uživatele a přizpůsobila vaše používání webového prostoru předvolbou vašeho jazyka nebo žádanějšího nebo konkrétnějšího obsahu.

Soubory cookie shromažďují IP adresu uživatele, přičemž za zpracování těchto informací je odpovědná společnost Google.

Cookies jsou soubory zasílané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru k zaznamenání navigace uživatele ve webovém prostoru, když uživatel povolí jejich příjem. Pokud si přejete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby byl na obrazovce upozorněn na přijímání souborů cookie a aby se zabránilo instalaci souborů cookie na váš pevný disk. Další informace naleznete v pokynech a příručkách vašeho prohlížeče.

Díky souborům cookie je možné, že prohlížeč počítače používaného uživatelem může být rozpoznán za účelem poskytování obsahu a nabízení preferencí pro prohlížení nebo reklamy, které uživatel používá, k demografickým profilům uživatelů a také k měření návštěvnosti a parametry provozu, sledovat průběh a počet záznamů.

 1. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Obsah a služby nabízené ve webovém prostoru jsou obecně pouze informativní. Jejich nabízením proto není poskytována žádná záruka nebo prohlášení ve vztahu k obsahu a službám nabízeným ve webovém prostoru, včetně například záruk zákonnosti, spolehlivosti, užitečnosti, pravdivosti, přesnosti nebo prodejnosti, s výjimkou v rozsahu, v jakém taková prohlášení a záruky nelze vyloučit ze zákona.

 1. SÍLA MAJEURE

Společnost nebude vůbec odpovědná v případě nemožnosti poskytování služby, bude-li to způsobeno dlouhodobým přerušením dodávky elektřiny, telekomunikačních linek, sociálními konflikty, stávkami, rebelií, výbuchy, povodněmi, jednáním a opomenutím vlády, a obecně všechny případy vyšší moci nebo náhodné události.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ. PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto Všeobecné podmínky použití, stejně jako používání webového prostoru, se budou řídit mexickou legislativou a legislativou každé země patřící do COMUSAV.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití je nevymahatelné nebo neplatné na základě platných právních předpisů nebo v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí, tato nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí, že tyto Všeobecné podmínky použití budou nevymahatelné nebo zcela neplatné. V takových případech společnost přistoupí k úpravě nebo nahrazení uvedeného ujednání jiným, které je platné a vymahatelné a které, pokud je to možné, dosáhne cíle a nároku vyjádřeného v původním ujednání.

Nabídka COMUSAV

zůstat v kontaktu

Zveme vás, abyste se připojili k jedné z našich speciálních komunit, které máme na Telegramu.

+ 56,300 XNUMX předplatitelů

+ 4,500 XNUMX předplatitelů

+ 1,200 XNUMX předplatitelů